f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
Nakhonsawan 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 29100 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 122 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก กม. 14 + 286 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/09/2565 996,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงพยุหะคีรี แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง 08/09/2565 1,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 26/09/2565 49,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 26/09/2565 21,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 26/09/2565 119,959.32 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 26/09/2565 70,017.36 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 26/09/2565 77,167.02 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 22/09/2565 17,820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 20/09/2565 8,060.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลง จำนวน 1 รายการ 20/09/2565 5,494.32 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 07/09/2565 11,974.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยุตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน 19/09/2565 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 19/09/2565 8,060.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 15/09/2565 360,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 15/09/2565 195,554.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 826 รายการ