f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
Nakhonsawan 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 กิจกรรมหลัก ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.3004 ตอนแยกจิรประวัติ-พระนอน ตำบลหนองปลิง, ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่าง กม.4+000-กม.10+000 เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (51 ต้น) 17/06/2564 2,120,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 รหัสงาน 33600 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 จัดซื้อเสาหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) จำนวน1,065 ต้น 16/04/2564 1,969,579.05 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0101 ตอน นครสวรรค์ – หนองเต่า ระหว่าง กม. 16 + 200 – กม. 17 + 000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,640 ม.) 05/06/2564 2,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ งานอำนวยความปลอดภัยและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31700 งานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0803 ตอน แยกเวียงดอย - วังไผ่ ตอน 4 ระหว่าง กม.344 + 176 - กม.344 + 177 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/03/2564 9,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3005 ตอน นครสวรรค์-โกรกพระ ระหว่าง กม. 8 + 550 - กม. 10 + 700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/01/2564 40,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมย่อย งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน เลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตระหว่าง กม.0+000-กม.3+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (78 ต้น) 02/03/2564 3,300,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 3005 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครสวรรค์-โกรกพระ ระหว่าง กม.7+000-กม.14+554, ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0803 ตอน วังไผ่-โนนปอแดง ระหว่าง กม.346+576-กม.386+176 ปริมาณงาน 2 แห่ง (2,062 อัน) 06/01/2564 495,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0101, 0102 ตอน หนองเบน-ลาดยาว-เขาชนกัน ระหว่าง กม.0+000-กม.65+000, ทางหลวงหมายเลข 1182 ตอน แยกนวมินทร์-หาดเสลา-บรรพตพิสัย ระหว่าง กม.0+000-กม.34+119 ปริมาณงาน 2 แห่ง(1008 อัน) 05/01/2564 496,944.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมย่อย งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน เลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตระหว่าง กม.0+000-กม.3+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (78 ต้น) 02/02/2564 3,300,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมย่อย งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน แยกบึงบอระเพ็ด - เกรียงไกรกลาง ระหว่าง กม.4+400-กม.5+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง (22ต้น) 02/02/2564 1,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมย่อย ติดตั้งป้าย Over Head ประชาสัมพันธ์เข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์ ทางหลวงหมายเลข 1 และทางหลวงหมายเลข 117 พื้นทื่จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิต 4 แห่ง 16/02/2564 2,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31700 งานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0803 ตอน แยกเวียงดอย - วังไผ่ ตอน 4 ระหว่าง กม.344 + 176 - กม.344 + 177 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/01/2564 9,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 17 รายการ 08/12/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองเบน - ลาดยาว ตอน 2 ระหว่าง กม. 20+000 - กม.21+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง (31 ต้น) 07/01/2564 1,361,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31410 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0802 ตอน บ้านหว้า - แยกเวียงดอย ตอน 4 ระหว่าง กม.339 + 561 - กม.341 + 560 กม.30+864 ปริมาณงาน 1 แห่ง (6 ต้น) 13/01/2564 3,010,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 161 รายการ