f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
Nakhonsawan 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางให้สะดวกและปลอดภัย ตอบสนองผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างก่อสร้าง รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 122 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 12 + 000 - กม. 14 + 000 เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (2.000 กิโลเมตร) 01/02/2566 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างก่อสร้าง รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0803 ตอน วังไผ่ - โนนปอแดง ระหว่าง กม. 373 + 000 - กม. 377 + 000 (RT) เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 24,140 ตารางเมตร 01/02/2566 24,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/02/2566 51,142.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 27/01/2566 8,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 27/01/2566 9,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 27/01/2566 7,565.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 27/01/2566 12,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 27/01/2566 9,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 26/01/2566 315,767.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 27/01/2566 195,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 วัสดุซื้อเงินนอกงบฯ เงินรับฝากอื่นโครงการวงเวียนช่วยชีวิต จำนวน 2 รายการ 18/01/2566 13,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อเงินนอกงบฯ เงินรับฝากอื่นโครงการวงเวียนช่วยชีวิต จำนวน 1 รายการ 18/01/2566 226,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 25/01/2566 20,770.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 :nhvวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 24/01/2566 7,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 24/01/2566 33,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,052 รายการ