f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
Nakhonsawan 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 21/10/2564 107,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/10/2564 87,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/10/2564 87,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ขายทอดตลาด รถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน ยี่ห้อ ISUZU รุ่น TFR86HSM2AG (D-MAX SPARK) หมายเลขกรม 44-8751-08-9 จำนวน 1 รายการ 28/10/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 27/09/2564 45,259.36 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุการเกษตร 23/09/2564 12,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ 22/09/2564 6,622.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 22/09/2564 23,071.34 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 22/09/2564 35,190.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 22/09/2564 174,464.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 วัสดุคอมพิวเตอร์ 22/09/2564 17,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 วัสดุคอมพิวเตอร์ 22/09/2564 17,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ 22/09/2564 6,622.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 23/09/2564 50,065.60 ยกเลิก เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 23/09/2564 29,979.04 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 299 รายการ