f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
Nakhonsawan 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางให้สะดวกและปลอดภัย ตอบสนองผู้ใช้บริการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ลงวันที่ 21/01/2562

ทางหลวงแผ่นดิน คือ ทางหลวงสายหลักที่เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างภาค จังหวัด อำเภอ ตลอดจนสถานที่สำคัญ ที่กรมทางหลวงเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ขยายบูรณะและบำรุงรักษา

และได้ลงทะเบียนไว้กับทางหลวงแผนดิน

หน้าที่ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1

  1. มีหน้าที่กำกับ ตรวจตรา และควบคุมทางหลวงหมายเลข และงานทาง
  2. มีหน้าที่ ควบคุม รักษา ขยาย และสงวนเขตทางหลวง
  3. มีหน้าที่กำหนดแนวทางหลวง และการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างหรือขยายทางหลวง

'