f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
Nakhonsawan 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางให้สะดวกและปลอดภัย ตอบสนองผู้ใช้บริการ
ถนนต้องชม
ลงวันที่ 02/12/2565

ทางหลวงหมายเลข 117 ระหว่างกม.0+000 - 1+400 เป็นทางหลวงสายหลักที่ใช้เดินทางขึ้นสู่ภาคเหนือ มีจำนวนช่องจราจรมากกว่า 6 ช่องจราจร มีเกาะกลาง กว้าง 6.5 เมตร
จุดเด่นของถนนสายนี้คือ มีการปลูกต้อไม้ ปูหญ้า ได้แก่
1.ต้นสนประดิพัทธ์
2.ต้นเสลา
3.ต้นข่อย
4.ต้นเหลืองปรีดียาธร
5.ปูหญ้านวลน้อย
6.ต้นเฟื่องฟ้าสุมาลี


'