f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
Nakhonsawan 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 10/11/2564 21,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุเชิ้อเพลิง 10/11/2564 272,336.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด 10/11/2564 5,220.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 10/11/2564 145,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 01/11/2564 72,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร 02/11/2564 11,505.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 01/11/2564 43,056.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 01/11/2564 94,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล 01/11/2564 17,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด 02/11/2564 5,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร 08/11/2564 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 03/11/2564 103,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด 27/10/2564 11,935.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 27/10/2564 9,037.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 01/10/2564 9,037.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 356 รายการ