f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
Nakhonsawan 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 วัสดุจราจร 13/09/2564 21,580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร 13/09/2564 210,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร 13/09/2564 88,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 จ้างเหมาตัดหญ้าในเขตทางหลวง 07/09/2564 142,690.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 จ้างเหมาตัดหญ้าในเขตทางหลวง 09/09/2564 183,365.28 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 09/09/2564 150,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อสำรองเข้าสต๊อค จำนวน 9 รายการ 09/09/2564 0.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 07/09/2564 31,490.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ปีงบประมาณ 2564 07/09/2564 31,490.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 จ้างเหมาตัดหญ้าในเขตทางหลวง ปริมาณงาน 297,272.50 07/09/2564 142,690.80 ยกเลิก เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 จ้างเหมาตัดหญ้าในเขตทางหลวง ปริมาณงานทั้งสิ้น 382,011 ตร.ม. 09/09/2564 183,365.28 ยกเลิก เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 จ้างเหมาตัดหญ้าในเขตทางหลวง ปริมาณงาน 297,272.50 ตร.ม. 07/09/2564 142,690.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 09/09/2564 56,224.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 วัสดุงานประชาชนมีส่วนร่วม 03/09/2564 33,025.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 วัสดุจราจร 09/09/2564 135,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 356 รายการ