f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
Nakhonsawan 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 27/10/2564 9,037.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 27/10/2564 34,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น 01/11/2564 35,590.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 27/10/2564 9,037.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด 27/10/2564 9,037.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด 01/11/2564 10,135.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 01/11/2564 98,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 01/11/2564 0.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 01/11/2564 9,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 01/11/2564 31,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 27/10/2564 34,960.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด 27/10/2564 11,935.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 21/10/2564 107,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/10/2564 87,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/10/2564 87,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 356 รายการ