f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
Nakhonsawan 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 วัสดุก่อสร้าง 09/09/2564 20,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 02/09/2564 19,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 01/09/2564 5,290.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร 01/09/2564 207,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 01/09/2564 27,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 วัสดุสำนักงาน 26/08/2564 6,670.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 01/09/2564 44,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร 01/09/2564 28,230.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร 02/09/2564 105,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร 02/09/2564 26,275.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 วัสดุจราจร 02/09/2564 16,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะ จำนวน 51 รายการ 21/09/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 9 รายการ 27/08/2564 9,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 จ้างซ่อมตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร 27/08/2564 8,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ในโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ปี 2564 27/08/2564 58,410.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 356 รายการ