f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
Nakhonsawan 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางให้สะดวกและปลอดภัย ตอบสนองผู้ใช้บริการ
ทำเนียบผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
ลงวันที่ 01/07/2562

'