f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
Nakhonsawan 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
286 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 33200 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ทล.1 หางน้ำหนองแขม-บ้านหว้า กม.305+578 - กม.329+576, ทล.333 สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา-ท่าน้ำอ้อย กม.182+227-กม.182+838 ปริมาณงาน 1 แห่ง (221.280 ตร.ม.) 24/04/2563 1,990,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
287 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 เหมาทำการ รหัสงาน 33500 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทล.3004 แยกจิรประวัติ-พระนอน กม.6+200,ทล.3008 พยุหะคีรี-เนินมะกอก กม. 4+075,ทล.3522 เนินฝอยทอง-ทุ่งผักเบี้ย กม.2+450 และทล.3319 เนินกว้าว-บันไดสามขั้น กม.9+200 ปริมาณงาน 4 แห่ง 22/04/2563 1,990,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
288 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 3350 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3005 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครสวรรค์ - โกรกพระ ระหว่าง กม.3 + 500 - กม.9 + 900 ปริมาณงาน 3 แห่ง 20/04/2563 1,284,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
289 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 33500 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรเงรียน ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0102 ตอน ลาดยาว - เขาชนกัน ตอน 2 ระหว่าง กม. 31 + 800 - กม. 53 + 000 ปริมาณงาน 4 แห่ง 18/05/2563 1,712,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
290 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 1073 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองสังข์ - คลองชะแวด ตอน 3 ระหว่าง กม.7 +000 - กม. 11 + 900 เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 49,283 ตารางเมตร 25/03/2564 16,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
291 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกจิรประวัติ - พระนอน ระหว่าง กม. 3 + 000 - กม. 6 + 000 ปริมาณงาน 35,160 ตารางเมตร 17/04/2564 13,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
292 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1182 ตอนควบคุม 0101 ตอน แยกนวมินทร์ - หาดเสลา ระหว่าง กม. 0 + 000 - กม. 2 + 000 ปริมาณงาน 27,500 ตารางเมตร 28/04/2563 11,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
293 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31410 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0803 ตอน วังไผ่ - โนนปอแดง ตอน 1 ระหว่าง กม. 346 + 576 - กม. 347 + 300 ปริมาณงาน 1 แห่ง (43 ต้น) 30/03/2563 1,809,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
294 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0801 ตอน หางน้ำหนองแขม - บ้านหว้า ตอน 1 ระหว่าง กม.305 + 578 - กม.329 + 576 เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (4,987 ตร.ม.) 30/03/2563 1,920,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
295 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง สายในความควบคุมของแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ปริมาณงาน 8 แห่ง (6,705 อัน) 20/04/2563 1,700,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
296 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31410 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0102 ตอน ลาดยาว - เขาชนกัน ตอน 2 ระหว่าง กม. 29 + 000 - กม. 31 + 000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (47 ต้น) 20/04/2563 1,931,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
297 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31410 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1073 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองสังข์ - คลองชะแวด ตอน 2 ระหว่าง กม.31 + 000 - กม.32 + 000 ปริมาณ 1 แห่ง (22 ต้น) 20/04/2563 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
298 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31410 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0801 ตอน หางน้ำหนองแขม – บ้านหว้า ตอน 3 ระหว่าง กม. 324 + 500 – กม. 325 + 550 ปริมาณงาน 1 แห่ง (69 ต้น) 22/04/2563 2,950,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
299 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3473 ตอน หนองจิกรี - ถนนสุด ระยะดำเนินงาน กม. 27 + 910 - กม. 28 + 310 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/04/2563 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
300 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 33500 งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทล.3004 แยกจิรประวัติ-พระนอน ที่ กม.6+200, ทล.3008 พยุหะคีรี-เนินมะกอก ที่ กม.4+075, ทล.3522 เนินฝอยทอง-ทุ่งผักเบี้ย ที่ กม.2+450 และ ทล.3319 เนินกว้าว-บันได้สามขั้น ที่ กม.9+200 ปริมาณงาน 4 แห่ง 20/03/2563 1,990,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 286 ถึง 300 จาก 356 รายการ