f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
Nakhonsawan 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางให้สะดวกและปลอดภัย ตอบสนองผู้ใช้บริการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 17/01/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน หนองเต่า - คลองพลังด้านใต้ ระหว่าง กม. 23 + 000 - กม. 27 + 000 (RT) เป็นตอนๆ ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ปริมาณงาน 1 แห่ง (19,090 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 17/01/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน หนองเต่า - คลองพลังด้านใต้ ระหว่าง กม. 23 + 000 - กม. 27 + 000 (RT) เป็นตอนๆ ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ปริมาณงาน 1 แห่ง (19,090 ตร.ม.) เปลี่ยนแปลงแผน
3 17/01/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน แยกบึงบอระเพ็ด - เกรียงไกรกลาง ระหว่าง กม. 0 + 000 - กม. 10 + 000 เป็นตอนๆ ตำบลแตวใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ปริมาณงาน 1 แห่ง (56,190 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 18/11/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. ๗ + ๐๐๐ - กม.๑๑ + ๐๐๐ (LT) ป็นตอน ๆ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๘๐๐ กิโลเมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 18/11/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๘๐๓ ตอน วังไผ่- โนนปอแดง ระหว่าง กม. ๓๔๘ + ๐๐๐ - กม. ๓๕๐ + ๕๐๐ (LT, RT) เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๐๐๐ กิโลเมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 17/11/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 28003 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0803 ตอน วังไผ่ - โนนปอแดง ระหว่าง กม. 348 + 000 - กม. 350 + 500 (LT , RT) เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (2.500 กิโลเมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 14/11/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ทางหลวงหมายเลข 1073 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองสังข์ - คลองชะแวด ระหว่าง กม. 0 + 000 - กม. 4 + 000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (16,000 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 14/11/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ทางหลวงหมายเลข 1073 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองสังข์ - คลองชะแวด ระหว่าง กม. 0 + 000 - กม. 4 + 000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (16,000 ตร.ม.) เปลี่ยนแปลงแผน
9 14/11/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำ การ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ทางหลวง หมายเลข ๑๐๗๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ลาดยาว - เขาชนกัน ระหว่าง กม. ๓๘ + ๐๖๕ - กม. ๔๒ + ๒๕๖ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๕๐,๗๐๐ ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 14/11/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 งานจ้างเหมาทำ การ รหัสงาน ๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับ มาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวง หมายเลข ๒๒๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน แยกบึงบอระ เพ็ด - เกรียงไกรกลาง ระหว่าง กม. ๑ + ๐๐๐ - กม. ๑๐ + ๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑,๐๖๘ ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 230 รายการ