f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
Nakhonsawan 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการ โครงการวิจัยและพัฒนางานทาง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน นครสวรรค์ - หนองเต่า ระหว่าง กม. 14 + 000 - กม. 15 + 000 (LT) เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/09/2565 นว.1/39/52565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
2 งานจ้างเหมาทำการ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอน หนองเบน - ลาดยาว ระหว่าง กม. 7 + 200 - กม. 7 + 250 22/09/2565 นว.1/38/52565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
3 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๘๒ ตอน แยกนวมินทร์ - หาดเสลา ระหว่าง กม.๖+๘๐๐ - กม.๙+๑๓๐ 22/02/2565 นว.1/28/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
4 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 11100 กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอน ป่าแดง – หาดชะอม ระหว่าง กม. 7 + 900 – กม. 10 + 800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/02/2565 นว.1/15/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
5 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๑๖๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๘๒ ตอน หาดเสลา - บรรพตพิสัย ระหว่าง กม.๒๘+๙๕๐ - กม.๓๔+๑๑๙ 14/02/2565 นว.1/18/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
6 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้าเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้าเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๐๕ ตอน นครสวรรค์ - โกรกพระ ระหว่าง กม. ๑๐ + ๙๒๕ - กม. ๑๑ + ๘๖๗ 10/02/2565 นว.1/16/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
7 งานจ้างเหมาทำการ งานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 3013 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองแบ่ง - ลาดยาว ระหว่าง กม. 44 + 400 - กม. 44 + 450 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/04/2565 นว.1/37/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
8 ขายทอดตลาด เครื่องจักรกล/ยานพาหนะ รถยนต์วิทยุตรวจการณ์ จำนวน 2 คัน 24/02/2565 437/พ.4/2/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
9 งานจ้างเหมาทำการ งานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0102 ตอน ลาดยาว - เขาชนกัน ระหว่าง กม. 44 + 665 - กม. 44 + 666 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/04/2565 นว.1/36/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
10 งานจ้างเหมาทำการ งานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 3473 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองจิกรี - ถนนสุด ระหว่าง กม. 33 + 125 - กม. 33 + 126 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/04/2565 นว.1/35/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
11 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 122 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 14 + 000 - กม. 20 + 000 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 10,008 เมตร) 15/02/2565 นว.1/23/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
12 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองเต่า - คลองพลังด้านใต้ ตอน 1 ระหว่าง กม. 22 + 000 - กม. 27 + 000 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 9,088 เมตร) โดยวิธีคัดเลือก 17/02/2565 นว.1/26/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
13 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0101 ตอน นครสวรรค์ - หนองเต่า ระหว่าง กม. 4 + 000 - กม. 20 + 000 เป็นตอนๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 9,572 เมตร) โดยวิธีคัดเลือก 18/02/2565 นว.1/24/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
14 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองเต่า - คลองพลังด้านใต้ ตอน 2 ระหว่าง กม. 27 + 200 - กม. 30 + 000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (5,444 ม.) 17/02/2565 นว.1/25/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
15 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3008 ตอนควบคุม 0100 ตอน พยุหะคีรี - เนินมะกอก ระหว่าง กม. 0 + 610 - กม. 4 + 254 และทางหลงหมายเลข 3327 ตอนควบคุม 0100 ตอน เนินมะกอก - นิคมเขาบ่อแก้ว ระหว่าง กม. 0 + 000 - กม. 8 + 000 ผลผลิต 2 แห่ง 15/02/2565 นว.1/21/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 148 รายการ