f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
Nakhonsawan 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางให้สะดวกและปลอดภัย ตอบสนองผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างก่อสร้าง รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 122 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม. 12 + 000 - กม. 14 + 000 เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (2.000 กิโลเมตร) 01/02/2566 นว.1/39/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
2 งานจ้างก่อสร้าง รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0803 ตอน วังไผ่ - โนนปอแดง ระหว่าง กม. 373 + 000 - กม. 377 + 000 (RT) เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 24,140 ตารางเมตร 01/02/2566 นว.1/38/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
3 งานจ้างก่อสร้าง รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 122 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ระหว่าง กม.20+000 - กม.23+686 เป็นตอนๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/01/2566 นว.1/36/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
4 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3504 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยน้ำดัง - เขาชนกัน ตอน 2 ระหว่าง กม.26+000 - กม.31+000 เป็นตอนๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/01/2566 นว.1/35/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
5 งานจ้างก่อสร้าง รหัสงาน 11400 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3005 ตอน นครสวรรค์ - โกรกพระ ระหว่าง กม.12+108 - กม.12+848 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/01/2566 นว.1/33/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
6 งานจ้างก่อสร้าง รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3473 ตอน หนองจิกรี - ถนนสุด ระหว่าง กม.15+500 - กม.17+400 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/01/2566 นว.1/32/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
7 งานจ้างก่อสร้าง รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3504 ตอน ห้วยน้ำดัง - เขาชนกัน ระหว่าง กม.25+350 - กม.26+200 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/01/2566 นว.1/31/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
8 งานจ้างก่อสร้าง รหัสงาน 25200 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1073 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองสังข์ - คลองชะแวด ระหว่าง กม.6+000 - กม.8+580 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/01/2566 นว.1/26/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
9 งานจ้างก่อสร้าง รหัสงาน 11600 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1073 ตอน หนองสังข์ - คลองชะแวด ระหว่าง กม.14+400 - กม.15+950 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/01/2566 นว.1/25/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
10 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31410 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0802 ตอน บ้านหว้า - วังไผ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.338+681 - กม.346+356 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/01/2566 นว.1/24/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
11 งานจ้างก่อสร้าง รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0802 ตอน บ้านหว้า - วังไผ่ ระหว่าง กม.337+800 - กม.339+000 เป็นตอนๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/12/2565 นว.1/21/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
12 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3504 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยน้ำดัง - เขาชนกัน ตอน 1 ระหว่าง กม.3+717 - กม.8+000 เป็นตอนๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/12/2565 นว.1/20/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
13 งานจ้างก่อสร้าง รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอน ป่าแดง - หาดชะอม ระหว่าง กม.5+000 - กม.7+400 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/12/2565 นว.1/19/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
14 งานจ้างก่อสร้างรหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0803 ตอน วังไผ่ -โนนปอแดง ตอน 2 ระหว่าง กม.364+200 - กม.368+000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/12/2565 นว.1/10/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
15 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0803 ตอน วังไผ่ -โนนปอแดง ตอน 3 ระหว่าง กม.373+500 - กม.377+738 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/12/2565 นว.1/9/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 188 รายการ