f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
Nakhonsawan 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาด รถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน ยี่ห้อ ISUZU รุ่น TFR86HSM2AG (D-MAX SPARK) หมายเลขกรม 44-8751-08-9 จำนวน 1 รายการ 28/10/2564 437/พ.4/1/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
2 แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1182 ตอน แยกนวมินทร์ - หาดเสลา ระหว่าง กม. 4 + 160 - กม. 5 + 200 และ กม. 5 + 550 - กม. 6 + 200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/01/2564 นว.1/29/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
3 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะ จำนวน 51 รายการ 21/09/2564 437/พ.4/3/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 13/07/2564 437/35/64/4 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
5 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยุตรวจการณ์ จำนวน 3 คัน 14/07/2564 437/พ.4/2/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
6 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 กิจกรรมหลัก ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.3004 ตอนแยกจิรประวัติ-พระนอน ตำบลหนองปลิง, ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่าง กม.4+000-กม.10+000 เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (51 ต้น) 16/07/2564 นว.1/5/2564 (จว.) แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
7 รหัสงาน 33600 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 จัดซื้อเสาหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) จำนวน1,065 ต้น 16/04/2564 นว.1/33/25645 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
8 โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0101 ตอน นครสวรรค์ – หนองเต่า ระหว่าง กม. 16 + 200 – กม. 17 + 000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,640 ม.) 05/06/2564 นว.1/38/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
9 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3005 ตอน นครสวรรค์-โกรกพระ ระหว่าง กม. 8 + 550 - กม. 10 + 700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/01/2564 นว.1/20/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
10 โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมย่อย งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน เลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตระหว่าง กม.0+000-กม.3+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (78 ต้น) 02/03/2564 นว.1/4/2564 (จว.) แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
11 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 3005 ตอนควบคุม 0100 ตอน นครสวรรค์-โกรกพระ ระหว่าง กม.7+000-กม.14+554, ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0803 ตอน วังไผ่-โนนปอแดง ระหว่าง กม.346+576-กม.386+176 ปริมาณงาน 2 แห่ง (2,062 อัน) 06/01/2564 นว.1/3/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
12 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0101, 0102 ตอน หนองเบน-ลาดยาว-เขาชนกัน ระหว่าง กม.0+000-กม.65+000, ทางหลวงหมายเลข 1182 ตอน แยกนวมินทร์-หาดเสลา-บรรพตพิสัย ระหว่าง กม.0+000-กม.34+119 ปริมาณงาน 2 แห่ง(1008 อัน) 05/01/2564 นว.1/2/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
13 โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมย่อย ติดตั้งป้าย Over Head ประชาสัมพันธ์เข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์ ทางหลวงหมายเลข 1 และทางหลวงหมายเลข 117 พื้นทื่จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิต 4 แห่ง 16/02/2564 นว.1/1/2564 (จว.) แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
14 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 17 รายการ 08/12/2563 437/พ.4/1/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
15 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองเบน - ลาดยาว ตอน 2 ระหว่าง กม. 20+000 - กม.21+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง (31 ต้น) 07/01/2564 นว.1/6/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 108 รายการ