f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
Nakhonsawan 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางให้สะดวกและปลอดภัย ตอบสนองผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (HOT MIX) 01/12/2565 437/60/66/124 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 07/11/2565 437/60/66/70 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
3 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 06/09/2565 437/60/65/476 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
4 ซื้อวัสดุโครงหารประชาชนมีสว่นร่วม ทล.3504 30/08/2565 437/40/65/462 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
5 ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น รวม 4 รายการ 04/08/2565 437/35/65/98 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
6 งานจ้างเหมาทำการ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอน หนองเบน - ลาดยาว ระหว่าง กม. 7 + 200 - กม. 7 + 250 04/08/2565 437/พ.1/e4/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 13/06/2565 437/35/64/45/368 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
8 ซื้อวัสดุการเกษตร 05/04/2565 437/60/65/265 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
9 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด 07/04/2565 437/40/65/269 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
10 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด 07/04/2565 437/40/65/269 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
11 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด 07/04/2565 437/40/65/269 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
12 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด 07/04/2565 437/40/65/269 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
13 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด 07/04/2565 437/40/65/269 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
14 จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง 10/03/2565 437/35/65/240 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 04/03/2565 437/60/65/231 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 80 รายการ