f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
Nakhonsawan 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 29100 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 122 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก กม. 14 + 286 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/09/2565 437/พ.1/e2/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
2 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงพยุหะคีรี แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง 08/09/2565 437/พ.1/e1/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
3 งานจ้างเหมาทำการ โครงการวิจัยและพัฒนางานทาง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน นครสวรรค์ - หนองเต่า ระหว่าง กม. 14 + 000 - กม. 15 + 000 (LT) เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/08/2565 นว.1/39/52565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
4 งานจ้างเหมาทำการ โครงการวิจัยและพัฒนางานทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอน นครสวรรค์ - หนองเต่า ระหว่าง กม. ๑๔ + ๐๐๐ - กม. ๑๕ + ๐๐๐ (LT) เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/08/2565 437/พ.1/e5/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
5 งานจ้างเหมาทำการ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอน หนองเบน - ลาดยาว ระหว่าง กม. 7 + 200 - กม. 7 + 250 04/08/2565 นว.1/38/52565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
6 งานจ้างเหมาทำการ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอน หนองเบน - ลาดยาว ระหว่าง กม. 7 + 200 - กม. 7 + 250 03/08/2565 437/พ.1/e4/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
7 งานจ้างเหมาทำการ งานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 3013 ตอนควบคุม 0200 ตอน คลองแบ่ง - ลาดยาว ระหว่าง กม. 44 + 400 - กม. 44 + 450 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/02/2565 นว.1/37/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
8 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25200 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0102 ตอน ลาดยาว - เขาชนกัน ระหว่าง กม. 47 + 570 - กม. 49 + 600 ปริมาณงาน 1 แห่ง (24,360 ตร.ม.) 20/12/2564 นว.1/31/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
9 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25200 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0102 ตอน ลาดยาว - เขาชนกัน ระหว่าง กม. 47 + 570 - กม. 49 + 600 ปริมาณงาน 1 แห่ง (24,360 ตร.ม.) 14/12/2564 437/พ.1/e1/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
10 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0400 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา - ท่าน้ำอ้อย ระหว่าง กม. 182 + 227 - กม. 182 +838 ปริมาณงาน 1 แห่ง (4,810 ตร.ม.) 16/12/2564 นว.1/30/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
11 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 กิจกรรมหลัก ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.3004 ตอนแยกจิรประวัติ-พระนอน ตำบลหนองปลิง, ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่าง กม.4+000-กม.10+000 เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (51 ต้น) 17/06/2564 นว.1/5/2564 (จว.) แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
12 โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0101 ตอน นครสวรรค์ – หนองเต่า ระหว่าง กม. 16 + 200 – กม. 17 + 000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,640 ม.) 16/03/2564 นว.1/38/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
13 งานจ้างเหมาทำการ งานอำนวยความปลอดภัยและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31700 งานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0803 ตอน แยกเวียงดอย - วังไผ่ ตอน 4 ระหว่าง กม.344 + 176 - กม.344 + 177 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/02/2564 437/พ.1/ e31/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
14 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3005 ตอน นครสวรรค์-โกรกพระ ระหว่าง กม. 8 + 550 - กม. 10 + 700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/11/2563 นว.1/20/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
15 โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมย่อย งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน เลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตระหว่าง กม.0+000-กม.3+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (78 ต้น) 04/02/2564 นว.1/4/2564 (จว.) แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 98 รายการ