f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
Nakhonsawan 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 กิจกรรมหลัก ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.3004 ตอนแยกจิรประวัติ-พระนอน ตำบลหนองปลิง, ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่าง กม.4+000-กม.10+000 เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (51 ต้น) 17/06/2564 นว.1/5/2564 (จว.) แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
2 โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0101 ตอน นครสวรรค์ – หนองเต่า ระหว่าง กม. 16 + 200 – กม. 17 + 000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,640 ม.) 16/03/2564 นว.1/38/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
3 งานจ้างเหมาทำการ งานอำนวยความปลอดภัยและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31700 งานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0803 ตอน แยกเวียงดอย - วังไผ่ ตอน 4 ระหว่าง กม.344 + 176 - กม.344 + 177 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/02/2564 437/พ.1/ e31/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
4 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3005 ตอน นครสวรรค์-โกรกพระ ระหว่าง กม. 8 + 550 - กม. 10 + 700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/11/2563 นว.1/20/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
5 โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมย่อย งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน เลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตระหว่าง กม.0+000-กม.3+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (78 ต้น) 04/02/2564 นว.1/4/2564 (จว.) แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
6 โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมย่อย งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน เลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตระหว่าง กม.0+000-กม.3+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (78 ต้น) 18/01/2564 437/พ.1/ e2/2564 (จว.) แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
7 โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมย่อย งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน แยกบึงบอระเพ็ด - เกรียงไกรกลาง ระหว่าง กม.4+400-กม.5+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง (22ต้น) 18/01/2564 437/พ.1/ e1/2564 (จว.) แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
8 โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมย่อย ติดตั้งป้าย Over Head ประชาสัมพันธ์เข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์ ทางหลวงหมายเลข 1 และทางหลวงหมายเลข 117 พื้นทื่จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิต 4 แห่ง 22/01/2564 นว.1/1/2564 (จว.) แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
9 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31700 งานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0803 ตอน แยกเวียงดอย - วังไผ่ ตอน 4 ระหว่าง กม.344 + 176 - กม.344 + 177 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/01/2564 437/พ.1/ e30/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
10 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองเบน - ลาดยาว ตอน 2 ระหว่าง กม. 20+000 - กม.21+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง (31 ต้น) 13/11/2563 นว.1/6/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
11 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31410 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0802 ตอน บ้านหว้า - แยกเวียงดอย ตอน 4 ระหว่าง กม.339 + 561 - กม.341 + 560 กม.30+864 ปริมาณงาน 1 แห่ง (6 ต้น) 11/11/2563 นว.1/13/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
12 งานจ้างเหมาทำการ งานอำนวยความปลอดภัยและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31700 งานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0803 ตอน แยกเวียงดอย - วังไผ่ ตอน 4 ระหว่าง กม.344 + 176 - กม.344 + 177 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/11/2563 437/พ.1/ e29/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
13 งานจ้างเหมาทำการ งานอำนวยความปลอดภัยและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31700 งานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0803 ตอน แยกเวียงดอย - วังไผ่ ตอน 4 ระหว่าง กม.344 + 176 - กม.344 + 177 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/11/2563 - แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
14 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ตอน 3 ปริมาณงาน 4 แห่ง (9,687 อัน) 13/11/2563 นว.1/10/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
15 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0802 ตอน บ้านหว้า - วังไผ่ ตอน 6 ระหว่าง กม.340 + 000 - กม.346 + 575 ปริมาณงาน 1 แห่ง (219 ต้น) 13/11/2563 นว.1/7/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 88 รายการ