f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
Nakhonsawan 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 29100 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 122 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก กม. 14 + 286 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/09/2565 437/พ.1/e2/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
2 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงพยุหะคีรี แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 จ.นครสวรรค์ 1 แห่ง 08/09/2565 437/พ.1/e1/2566 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน 26/09/2565 437/40/65/4 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 26/09/2565 437/35/65/3 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 22/09/2565 437/60/65/503 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน 20/09/2565 437/40/65/502 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน 05/09/2565 437/40/65/474 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
8 ซื้อวัสดุจราจร 02/09/2565 437/60/65/473 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
9 ซื้อวัสดุโครงการประชาชนมีส่วนร่วม 30/08/2565 437/40/65/464 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
10 ซื้อวัสดุโครงการประชาชนมีส่วนร่วม 30/08/2565 437/40/65/463 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
11 ซื้อวัสดุโครงการประชาชนมีส่วนร่วม ทล.3504 30/08/2565 437/40/65/462 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
12 ซื้อวัสดุโครงหารประชาชนมีสว่นร่วม ทล.3504 30/08/2565 437/40/65/462 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
13 ซื้อวัสดุจราจร 30/08/2565 437/60/65/461 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 01/09/2565 437/35/65/472 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน 29/08/2565 437/40/65/453 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 462 รายการ