f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
Nakhonsawan 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการ โครงการวิจัยและพัฒนางานทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอน นครสวรรค์ - หนองเต่า ระหว่าง กม. ๑๔ + ๐๐๐ - กม. ๑๕ + ๐๐๐ (LT) เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/08/2565 437/พ.1/e5/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
2 งานจ้างเหมาทำการ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอน หนองเบน - ลาดยาว ระหว่าง กม. 7 + 200 - กม. 7 + 250 04/08/2565 437/พ.1/e4/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
3 จ้างเหมาติดตั้งไฟกระพริบโซล่าเซลล์ 27/06/2565 437/-/65/380 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
4 ขายทอดตลาด เครื่องจักรกล/ยานพาหนะ รถยนต์วิทยุตรวจการณ์ จำนวน 2 คัน 24/02/2565 437/พ.4/2/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
5 งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25200 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0102 ตอน ลาดยาว - เขาชนกัน ระหว่าง กม. 47 + 570 - กม. 49 + 600 ปริมาณงาน 1 แห่ง (24,360 ตร.ม.) 22/12/2564 437/พ.1/e1/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
6 ขายทอดตลาด รถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน ยี่ห้อ ISUZU รุ่น TFR86HSM2AG (D-MAX SPARK) หมายเลขกรม 44-8751-08-9 จำนวน 1 รายการ 28/10/2564 437/พ.4/1/2565 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
7 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะ จำนวน 51 รายการ 21/09/2564 437/พ.4/3/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 26/08/2564 437/46/64/467 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ 23/08/2564 437/45/64/465 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน 19/08/2564 437/40/64/461 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
11 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยุตรวจการณ์ จำนวน 3 คัน 14/07/2564 437/พ.4/2/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
12 งานจ้างเหมาทำการ งานอำนวยความปลอดภัยและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31700 งานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0803 ตอน แยกเวียงดอย - วังไผ่ ตอน 4 ระหว่าง กม.344 + 176 - กม.344 + 177 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/03/2564 437/พ.1/ e31/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
13 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 17 รายการ 08/12/2563 437/พ.4/1/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
14 งานจ้างเหมาทำการ งานอำนวยความปลอดภัยและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31700 งานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0803 ตอน แยกเวียงดอย - วังไผ่ ตอน 4 ระหว่าง กม.344 + 176 - กม.344 + 177 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/12/2563 437/พ.1/ e29/2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
15 ขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 3 รายการ 22/09/2563 437/พ.4/4/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 31 รายการ