f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
Nakhonsawan 1 Highway District
ตรวจประเมินส่วนราชการที่มีสำนักงาน ตั้งอยู่นอกอาคารศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะตรวจประเมินสำนักงานแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
ลงวันที่ 17/03/2564

วันพุธ ที่ 17 มีนาคม 2564
นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานคณะทำงานตรวจประเมินส่วนราชการที่มีสำนักงาน
ตั้งอยู่นอกอาคารศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะตรวจประเมินสำนักงานแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
“ตามนโยบายดำเนินงานจัดประกวดบ้านเมืองน่าอยู่ จังหวัดนครสวรรค์”
โดยมีนายคำรณ ทองเนื้อแปด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับการตรวจประเมินดังกล่าว
ณ สำนักงานแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1


'