f
title
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
Nakhonsawan 1 Highway District
เข้าร่วมประชุมแนวทางปฏิบัติในการนำส่งวัสดุทดสอบและการชำระค่าทดสอบผ่านระบบ Zoom
ลงวันที่ 18/02/2564

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
นายคำรณ ทองเนื้อแปด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 นายปัญญา แสนสุข รอ.ขท.(ป)
นางชนัดดา จุลพันธ์ รอ.ขท.(ว) และข้าราชการ หัวหน้าหน่วยงาน
เข้าร่วมประชุมแนวทางปฏิบัติในการนำส่งวัสดุทดสอบและการชำระค่าทดสอบผ่านระบบ Zoom
ณ ห้องประชุมทรงศักดิ์แพเจริญ
โดยมีนายเสริมศักดิ์ นัยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) เป็นประธานในพิธี


'