f
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและถวายราชสักการะ เนื่องใันวันยุทธหัตถี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ลงวันที่ 18/01/2563

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา08.00น. นายคำรณ ทองเนื้อแปด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1

ได้มอบหมายให้ นายปัญญา แสนสุข รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 (ฝ่ายปฎิบัติการ)

พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและถวายราชสักการะ

เนื่องใันวันยุทธหัตถี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ.ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์


'